regulamin Usług

W tej zakładce, dowiesz się, jak rozpocząć z Nami Współpracę, jak zgłosić się o Pomoc projektową, zarówno graficzną, jak i web design, oraz jak zdobyć cenną wiedzę, która pomaga rozwijać się zarówno w Świecie Biznesu, jak i Reklamy 🙂

Regulamin Usług

Regulamin korzystania z usług Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

„Twój StartUp”

Regulamin obowiązuje od 4 maja 2021 r.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki
świadczenia przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”,
zwaną dalej „Fundacją”, pomocy na rzecz osób fizycznych planujących
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
2. Świadczenie pomocy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywa się
na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy Współpracy zawieranej z
Beneficjentem, o której mowa w § 2 ust. 9 niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje

1. Program Wsparcia – techniczne i organizacyjne formy pomocy określone
niniejszym Regulaminem, udzielane przez Fundację na rzecz osób fizycznych;
2. Biuro – przestrzeń użytkowa utworzona przy współpracującej instytucji na
podstawie odrębnego porozumienia w celu wykorzystania potencjału
intelektualnego oraz wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej
środowiska akademickiego oraz startupów działających w ramach Programu
Wsparcia;
3. Koordynator – osoba umocowana przez Zarząd Fundacji do kierowania
Oddziałem oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem
czynności na rzecz Fundacji w danym regionie;
4. Menadżer – osoba realizująca zadania Koordynatora oraz wyznaczona przez
Zarząd do monitorowania i kontrolowania podległych mu Oddziałów;
5. Dyrektor – osoba realizująca zadania Koordynatora oraz oddelegowana przez
Zarząd do zarządzania wyznaczonym mu projektem w Fundacji;
6. Zarząd Fundacji – organ zarządzający Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości
„Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie;
7. Wniosek – dokument, na podstawie którego Fundacja ocenia możliwość
przystąpienia danej osoby do Programu Wsparcia;
8. Beneficjent – osoba fizyczna, która została przez Fundację zakwalifikowana do
przystąpienia do Programu Wsparcia i podpisała z Fundacją Umowę
Współpracy;

2
9. Umowa z Beneficjentem lub Umowa Współpracy – umowa regulująca
wzajemne prawa i obowiązki Fundacji i Beneficjenta;

§3. Pomoc świadczona przez Fundację

1. Fundacja w ramach Programu Wsparcia pomaga, tworzy i organizuje warunki
umożliwiające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez
Beneficjentów. Przez pomoc, o której mowa powyżej rozumie się:
1) stałą opiekę i doradztwo Koordynatora Oddziału, wyposażonego w
profesjonalną wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej;
2) opiekę prawną, w postaci udzielania porad prawnych za pośrednictwem
poczty elektronicznej (2,5 godziny czasu pracy prawnika), na zasadach
opisanych w załączniku do Regulaminu, pn. „Szczegółowe zasady
świadczenia porad prawnych”;
3) świadczenie usług księgowych i kadrowych;
4) prawo do posługiwania się znakiem Fundacji na czas uczestnictwa w
Programie Wsparcia;
5) korzystanie z powierzchni użytkowej biur Fundacji wraz ze sprzętem
biurowym znajdującym się w nim, w ilości do 20 godzin w miesiącu, na
warunkach określonych poniżej:
a) niewykorzystane godziny w danym miesiącu nie przechodzą na
następny miesiąc;
b) 20 godzin przysługuje jednemu przedsięwzięciu Beneficjenta;
c) z sal oraz wyposażenia w ramach 20 godzin może korzystać jedynie
Beneficjent i współzałożyciel o którym mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu
d) korzystanie z powierzchni biurowej przysługuje jedynie osobom
wskazanym w lit c), Beneficjentowi nie przysługuje możliwość
przekazania uprawnienia do korzystania z sal innym osobom, w
szczególności osobom niewspółpracującym z Fundacją.
6) ekspedycja i odbieranie poczty oraz korzystanie z adresu
korespondencyjnego biura Oddziału Fundacji;
7) pomoc w pozyskiwaniu kontraktów dla Beneficjentów w szczególności
poprzez:
a) organizację spotkań biznesowych;
b) możliwość udziału w ogólnopolskich konkursach;
c) możliwość uczestnictwa i prezentacji swojej działalności w ramach
Programu Wsparcia podczas organizowanych przez Fundację
wydarzeń
d) dostęp do portalu ogłoszeń (tzw. „Giełdy Zleceń”);
8) indywidualne subkonto bankowe.

3
2. Beneficjentom zainteresowanym usługami dodatkowymi, Fundacja oferuje
następujące świadczenia, wyceniane każdorazowo przez Koordynatora
Oddziału lub Zarząd Fundacji w porozumieniu z Beneficjentem. Te usługi to:
a) dodatkowa pomoc przekraczająca limit usług opisanych w ust. 1
powyżej w ramach opłaty, o której mowa w § 9 ust. 1 lub ust. 2;
b) doradztwo księgowe po wyjściu poza struktury Fundacji;
c) doradztwo prawne po wyjściu poza struktury Fundacji;
d) doradztwo IT po wyjściu poza struktury Fundacji;
e) możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych partnerom
biznesowym przez podmioty współpracujące z Fundacją i inne, w
zależności od indywidualnych potrzeb Beneficjenta.

3. Rozpoczęcie świadczenia Programu Wsparcia następuje po podpisaniu z
Beneficjentem Umowy Współpracy i odbywa się na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem oraz tą Umową.
4. Beneficjent stosujący się do Regulaminu ma prawo korzystać z dodatkowych
usług świadczonych w ramach Programu Wsparcia.
§4. Kryteria uczestnictwa w Programie Wsparcia

1. W Programie Wsparcia mogą brać udział tylko osoby fizyczne, które ukończyły
18 rok życia oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem udzielenia zgody przez
ich prawnych opiekunów.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo przyznawania pierwszeństwa w udziale w
Programie Wsparcia studentom i absolwentom Uczelni, przy której utworzono
Oddział Fundacji.
3. W Programie Wsparcia nie mogą brać udziału projekty:
1) stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego;
2) uciążliwe dla pozostałych przedsięwzięć i projektów działających w
Fundacji;
3) sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i
etycznymi;
4) sprzeczne z misją i celami Uczelni wymienionymi w statucie Uczelni,
5) sprzeczne z przepisami prawa;
6) niedopuszczone przez Koordynatora/ Menadżera/ Dyrektora z
przyczyn formalno-prawnych.

4. W Programie Wsparcia nie mogą uczestniczyć:
1) osoby, wobec których orzeczono prawomocnie środek karny, o którym
mowa w art. 41 § 2 Kodeksu Karnego (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn.
zm.),

4
2) osoby, które dopuściły się naruszenia przepisów o nieuczciwej
konkurencji.

5. W przypadkach, w których nie jest możliwe jednoznaczne ustalenie stanu
faktycznego wymienionego w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, Koordynator
Oddziału po zasięgnięciu opinii Działu Prawnego i/lub Zarządu Fundacji
podejmuje decyzje co do przystąpienia danej osoby do Programu Wsparcia.

§5. Procedura przyznawania dostępu do Programu Wsparcia
1. Fundacja udziela pomocy na Wniosek zainteresowanego podmiotu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powyżej posiada formę formularza
zgłoszeniowego do preinkubacji, którego wzór zamieszczony jest na stronie
internetowej Fundacji.
3. Poprawnie wypełniony formularz przedkładany jest Koordynatorowi/
Menadżerowi/ Dyrektorowi.
4. Koordynator/ Menadżer/Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Działu Prawnego
i/lub Zarządu Fundacji, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu
zainteresowanej osoby do Programu Wsparcia.
5. W przypadku odrzucenia Wniosku podawane jest uzasadnienie wydania takiej
decyzji.
6. Po zaakceptowaniu wniosku Koordynator/ Menadżer/Dyrektor/Zarząd
Fundacji podpisuje Umowę Współpracy z osobą fizyczną, która staje się
Beneficjentem Fundacji.
7. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie prowadzone przez więcej niż jedną
osobę, każda z tych osób podpisuje aneks do Umowy Współpracy przy
zachowaniu czynności, o których mowa w § 5 ust 1-4.
8. Beneficjent może otrzymać za dodatkową opłatą od Fundacji token służący do
obsługi bankowości elektronicznej.
9. Z chwilą rozpoczęcia obowiązywania Umowy Współpracy w ramach Fundacji
zostaje utworzona odrębna jednostka organizacyjna o nomenklaturze nadanej
przez Beneficjenta. Beneficjent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za
działania, jakie podejmuje w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz ponosi pełną odpowiedzialność
za zaciągnięte zobowiązania w związku z realizacją przedsięwzięcia.
10. Beneficjent od momentu przystąpienia do Programu Wsparcia może
podejmować wszelkie czynności przewidziane Umową Współpracy oraz
niniejszym Regulaminem. Beneficjent nie ma możliwości podejmowania
jakichkolwiek czynności, w szczególności takich jak wystawianie faktur VAT,
w okresie przed zawarciem Umowy Współpracy z Fundacją, a także po jej
rozwiązaniu.

5

§ 6 Oświadczenia Beneficjenta

1. W związku z prowadzeniem przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest do
ponoszenia podatku od towarów i usług (podatek VAT) związanego z jego
przedsięwzięciem w aktualnej stawce obowiązującej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W związku z prowadzeniem przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest do
ponoszenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w przypadku
dokonywania wypłat na podstawie umowy dzieło lub zlecenie w aktualnej
stawce obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W związku z prowadzeniem przedsięwzięcia Beneficjent zobowiązany jest do
ponoszenia kosztów odprowadzania składek emerytalnych, rentowych,
chorobowych, wypadkowych w przypadku zaistnienia takiej konieczności
przewidzianej przepisami prawa.
4. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za podatek VAT, PIT oraz składki opisane
w ust. 3 powyżej dotyczące prowadzonej przez niego w ramach
zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalności i zobowiązany jest
zwrócić z własnych środków wszelkie zaległości Fundacji z wyżej
wymienionych tytułów, które wynikają pośrednio lub bezpośrednio z jego
działalności w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
5. Beneficjent nie jest uprawniony do powoływania się na nieznajomość
przepisów prawa polskiego w zakresie należności publicznoprawnych, o
których mowa w ust 1-4 niniejszego paragrafu.
6. Beneficjent nie jest uprawiony do powoływania się na nieznajomość przepisów
prawa oraz nałożonych na niego obowiązków przepisami prawa,
Regulaminem, Umową Współpracy, wytycznymi Koordynatora/ Menadżera/
Zarządu oraz nie jest zwolniony z obowiązku ich wykonywania.

§7. Zasady działania Beneficjentów w Programie Wsparcia
1. Beneficjenci Programu Wsparcia działają na rachunek i ryzyko Fundacji w
ramach zawieranych umów zlecenia i o dzieło.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczenia wobec Beneficjenta
Programu Wsparcia wyrównującego ewentualną szkodę Fundacji poniesioną
w związku z działaniem lub zaniechaniem działania Beneficjenta Programu
Wsparcia.
3. Wykorzystywanie środków powierzonych przez Fundację oraz zasobów
przyznanych z dotacji, subwencji lub innych form pomocy uzyskanych przy
udziale Fundacji poddane jest nadzorowi.

6

4. Pomoc Fundacji udzielana jest na czas nieokreślony.
5. Czynności nadzorczych dokonują: Koordynator, Menadżer Oddziału,
Dyrektor, a w szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji.
6. Beneficjent zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki
względem Fundacji, w szczególności wyznaczone mocą Umowy Współpracy,
Regulaminu, decyzją Zarządu Fundacji, Koordynatora, Menadżera lub
Dyrektora.
7. Beneficjent w celu zapewnienia sprawnego systemu księgowania, zobowiązany
jest do bieżącego rozliczania spraw finansowych, w szczególności zobowiązany
jest do dostarczania Koordynatorowi/ Menadżerowi/ Dyrektorowi pełnej
dokumentacji księgowej powstałej w związku z prowadzeniem działalności
oraz uczestnictwem w Programie Wsparcia. Ma on także obowiązek przekazać
dokumentację do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
8. Beneficjent jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz Fundacji zwrotu
zryczałtowanych miesięcznych kosztów administracyjnych na zasadach
określonych w § 9 niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku zmiany przepisów, wskutek których dojdzie do zwiększenia
obowiązków po stronie Beneficjenta w związku z prowadzonym przez niego
przedsięwzięciem, zobowiązany jest on do ich przestrzegania, samodzielnego
monitorowania i zobowiązany jest on do stosowania się do wszelkich
wytycznych w tym zakresie przekazanych mu przez Koordynatora,
Menadżera, Dyrektora, Zarząd. Brak stosowania się do tego zapisu uprawnia
Fundację, poza stosowaniem procedur dyscyplinarnych wskazanych w § 10
Regulaminu, do rozwiązania umowy z Beneficjentem bez okresu
wypowiedzenia z winy Beneficjenta.
10. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, wskutek których
zaistnieje konieczność ponoszenia opłat administracyjnych lub innych
niezbędnych do prawidłowej realizacji nałożonych obowiązków, Fundacja
uprawniona jest do ustalenia dodatkowych opłat z tego tytułu w odrębnym
Załączniku do niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, iż dodanie załącznika o
którym mowa w niniejszym ustępie nie jest zmianą Regulaminu.
11. W przypadku braku dopełnienia obowiązków wynikających z ust. 6-10
powyżej, wobec Beneficjenta stosowane są procedury dyscyplinarne określone
w § 10 niniejszego Regulaminu.
12. Beneficjent deklaruje, iż w miarę możliwości i potrzeb będzie korzystał w
ramach prowadzonej działalności z ofert innych Beneficjentów Programu
Wsparcia, co nie może prowadzić do ograniczenia wolnej i uczciwej
konkurencji.

7
13. Beneficjent w okresie korzystania z Programu Wsparcia nie może zostać
wyrejestrowany z ZUS jako osoba ubezpieczona częściej, niż dwa razy w roku
kalendarzowym.
14. W przypadku obowiązywania Umowy Współpracy i dokonywania przez
Beneficjenta regularnych comiesięcznych opłat na podstawie niniejszego
Regulaminu, przyjmuje się, iż w takim wypadku nastąpiło dorozumiane
zaakceptowanie treści Umowy Współpracy, Regulaminu i cennika oraz, że
Umowa Współpracy obowiązuje. Jednocześnie Beneficjent nie posiada
uprawnienia do żądania zwrotu tych opłat z tytułu bezpodstawnego
wzbogacenia.
15. W przypadku nieuiszczania przez Beneficjenta opłat administracyjnych
wskazanych w § 9 za okres trzech miesięcy, Fundacja ma prawo do
zablokowania Beneficjentowi możliwości z korzystania z Programu Wsparcia
i/lub rozwiązania umowy Współpracy bez okresu wypowiedzenia.
16. Fundacja ma prawo do żądania ustanowienia zabezpieczeń jednostronnie
przez nią określonych, uwarunkowanych stopniem rozwoju, skomplikowania
oraz innymi czynnikami związanymi z działalnością Beneficjenta.
17. Fundacja jest uprawniona do przekazania Beneficjentowi, z zastrzeżeniem
zwrotu w chwili wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, mienia Fundacji w
postaci sprzętu elektronicznego lub innego, uznanego za niezbędny do
prawidłowego świadczenia usług wynikających z Umowy Współpracy.
18. Fundacja uprawniona jest do ustanowienia wykazu czynności, za które
uprawniona jest do naliczania dodatkowych opłat.
19. Beneficjent akceptując niniejszy Regulamin i podpisując Umowę Współpracy
oświadcza, że ma świadomość, że Fundacja narażona jest na ryzyko
ekonomiczne i prawne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
oraz iż godzi się z ww. ryzykiem i je akceptuje.

§8. Zawieszenie aktywności w Programie Wsparcia

1. Beneficjent ma prawo do zawieszenia okresu korzystania z Programu
Wsparcia. Korzystanie z Programu Wsparcia może zostać zawieszone na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego, w dowolnej
kombinacji, z tym zastrzeżeniem, iż nie jest możliwe zawieszenie w miesiącu
grudniu.
2. Aby skorzystać z możliwości zawieszenia, należy zgłosić ten fakt
Koordynatorowi/ Menadżerowi/ Dyrektorowi najpóźniej do ostatniego dnia
roboczego miesiąca poprzedzającego termin rozpoczęcia okresu zawieszenia.
3. Okres zawieszenia uczestnictwa w Programie Wsparcia jest wliczany do
całkowitego okresu uczestnictwa w Programie Wsparcia. Za okres zawieszenia
Beneficjent ma obowiązek ponoszenia zryczałtowanych kosztów

8
administracyjnych w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100)
netto za każdy miesiąc zawieszenia aktywności w ramach Fundacji, a w
przypadku osób, o których mowa w § 9 ust. 2 opłata ta wynosi 60,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt złotych 00/100) za każdy miesiąc zawieszenia aktywności w
ramach Fundacji.
4. W okresie zawieszenia aktywności Beneficjent pozbawiony jest możliwości
wykonywania jakichkolwiek czynności w ramach Programu Wsparcia, w
szczególności takich jak wystawianie faktur VAT, wypłata środków czy
korzystanie z sal. Każda podjęta przez Beneficjenta czynność w okresie
zawieszenia spowoduje zakończenie okresu zawieszenia.
5. W przypadku zakończenia okresu zawieszenia w trakcie miesiąca
kalendarzowego, przyjmuje się, że czas zawieszenia jest równy okresowi
pełnego miesiąca, a opłata administracyjna, o której mowa w § 9 ust. 1 lub ust.
2 naliczana jest za cały miesiąc kalendarzowy.
6. Do pobierania opłat tytułem zawieszenia stosuje się odpowiednio zapisy § 9
ust. 3 – 4 Regulaminu.
7. W ostatnim miesiącu uczestnictwa w Programie Wsparcia (miesiąc
wypowiedzenia umowy), Beneficjent nie może skorzystać z instytucji
zawieszenia swojej aktywności w Programie Wsparcia.

§ 9. Zwrot kosztów administracyjnych ponoszonych przez Fundację
1. Z tytułu udziału w Programie Wsparcia, opisanego w § 3 ust. 1 Beneficjent
zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Fundacji zryczałtowanych miesięcznych
kosztów administracyjnych w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych,
00/100) netto powiększonych o należny podatek VAT, bez dodatkowego
wezwania do zapłaty, w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca,
począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przystąpienie do Programu
Wsparcia.
2. W przypadku Beneficjenta, który jest obcokrajowcem i wymagane jest
przeprowadzenie procedury legalizacyjnej wymagającej od Fundacji
sporządzenia lub uzyskania odpowiedniej dokumentacji (np. załącznik,
umowa, oświadczenie), zryczałtowane, miesięczne koszty administracyjne
wynoszą 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) netto
powiększone o należny podatek VAT, bez dodatkowego wezwania do zapłaty,
w terminie do czwartego dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w
którym nastąpiło przystąpienie do Programu Wsparcia.
3. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym Fundacja w ramach
współpracy z Beneficjentem przy realizacji Programu Wsparcia osiągnie
dochód w wysokości minimum 300,00 zł (słownie: trzysta złotych, 00/100), lub

9
350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) w przypadku
wskazanym w ust. 2, dochód Fundacji w tejże kwocie uznawany jest za
pokrycie kosztów opłaty administracyjnej, o której mowa w ust. 1 lub 2.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent upoważnia Koordynatora
Dyrektora/ Menadżera do comiesięcznego pobierania kosztów
administracyjnych oraz dodatkowych opłat z jego subkonta.
5. W przypadku, gdy przedsięwzięcie gospodarcze będzie prowadzone przez
więcej niż jedną osobę, zryczałtowane koszty administracyjne, o których mowa
w ust. 1 lub 2 są powiększane o kwotę 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych
00/100) netto za każdą osobę będącą współzałożycielem przedsięwzięcia z
zastrzeżeniem ust 6 niżej.
6. W przypadku gdy przedsięwzięcie gospodarcze będzie prowadzone przez
więcej niż jedną osobę, która to osoba będzie obcokrajowcem i wobec której
niezbędne będzie przeprowadzenie procedury legalizacyjnej wymagającej od
Fundacji sporządzenia lub uzyskania odpowiedniej dokumentacji (np.
załącznik, umowa, oświadczenie) zryczałtowane koszty, o których mowa w ust
1 i 2 powiększane będą o 300,00 zł. Opłata ta pobierana jest zawsze w
przypadku konieczności przeprowadzenia procedury legalizacyjnej i
przedłożenia przez Fundację odpowiedniej dokumentacji i nie jest ona zależna
od ilości osób realizujących przedsięwzięcie.
7. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia,
którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 25
dokumentów księgowych powyżej limitu 25 dokumentów księgowych (bez
faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych zryczałtowanych kosztów
administracyjnych zostanie podwyższona o 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
złotych 00/100) netto.
8. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia,
którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 50
dokumentów księgowych powyżej limitu 25 dokumentów księgowych (bez
faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych, zryczałtowanych kosztów
administracyjnych może zostać podwyższona o 100,00 zł (słownie: sto złotych
00/100) netto.
9. W przypadku utworzenia w ramach Programu Wsparcia przedsięwzięcia,
którego stopień rozwoju gospodarczego wymaga obsługi przynajmniej 100
dokumentów księgowych (bez faktur sprzedażowych) kwota miesięcznych,
zryczałtowanych kosztów administracyjnych może zostać podwyższona do
wysokości określonej indywidualnie przez Zarząd.
10. W przypadku zawierania przez Fundację umów cywilnoprawnych z osobami
trzecimi w celu wykonywania przez nich czynności na rzecz przedsięwzięcia
Beneficjenta w liczbie powyżej trzech osób w ramach jednej zorganizowanej

10
części przedsiębiorstwa, za każdą następną osobę Beneficjent jest obciążany
dodatkową opłatą w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych
00/100) netto.
11. W przypadku zawierania przez Fundację umów cywilnoprawnych z osobami
trzecimi w celu wykonywania przez nich czynności na rzecz przedsięwzięcia
Beneficjenta, gdy osoby te są obcokrajowcami i niezbędne jest przeprowadzenie
procedury legalizacyjnej wymagającej od Fundacji sporządzenia lub uzyskania
odpowiedniej dokumentacji (np. załącznik, umowa, oświadczenie)
zryczałtowane, miesięczne koszty administracyjne wynoszą 300,00 zł (słownie:
trzysta złotych 00/100) netto powiększone o należny podatek VAT. Opłata ta
pobierana jest zawsze w przypadku konieczności przeprowadzenia procedury
legalizacyjnej i przedłożenia przez Fundację odpowiedniej dokumentacji i nie
jest ona zależna od ilości osób realizujących przedsięwzięcie, o których mowa
w ust. 10 powyżej.
12. Termin wnoszenia miesięcznych, zryczałtowanych kosztów
administracyjnych, o których mowa w niniejszym paragrafie to 4 dzień tego
miesiąca. Jeśli opłata zostanie wprowadzona z opóźnieniem od 7do 13 dni –
dopłata wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) netto, jeśli z
opóźnieniem od 14 do 20 dni – dopłata wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych
00/100) netto, a jeśli powyżej 21 dni– dopłata wynosi 150,00 zł (sto pięćdziesiąt
złotych 00/100) netto.
13. Opłata administracyjna naliczana jest za pełny miesiąc kalendarzowy,
niezależnie od tego, w której części miesiąca Beneficjent rozpoczął korzystanie
z Programu Wsparcia.
14. Fundacja uprawniona jest do naliczania dodatkowych opłat w związku z
innymi czynnościami realizowanymi na rzecz Beneficjentów:
1) za wydanie drugiego i kolejnych zaświadczeń o zarobkach w danym
miesiącu – 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) netto,
2) w związku z koniecznością udzielania organom państwowym,
instytucjom, innym podmiotom odpowiedzi na zapytania związane z
przedsięwzięciem Beneficjenta– 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych
00/100) netto;
3) od udzielenia pełnomocnictwa – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych
00/100) netto;
4) za wykorzystanie salki ponad limit 20 godzin w miesiącu, opłata za
każdą kolejną godzinę -17,50 zł (słownie: siedemnaście złotych 50/100)
netto;
5) w przypadku gdy przedsięwzięcie Beneficjenta związane jest z
koniecznością wpisania do rejestru – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
złotych 00/00) netto od jednego rejestru;

11
6) w przypadku wystąpienia w imieniu Beneficjenta o nadanie numeru
PESEL – 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/00) netto
7) za wystąpienie do urzędu w celu uzyskania zaświadczenia o
niezaleganiu z opłatami lub podatkami– 100 zł (słownie: sto złotych
00/100) netto
8) za token stacjonarny do bankowości internetowej – 70 zł (słownie:
siedemdziesiąt złotych 00/100) netto;
9) za wydanie zaświadczenia bankowego o posiadanym rachunku – 35,00
zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100) netto.
§10. Procedury dyscyplinarne

1. W przypadku niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku wynikającego z
postanowień niniejszego Regulaminu, Fundacja, a w szczególności
Koordynator/ Menadżer/ Dyrektor stosuje procedury dyscyplinarne
zmierzające do wypełnienia przez Beneficjenta wskazanych obowiązków, w
szczególności poprzez nałożenie na niego obowiązku uiszczenia opłat
dodatkowych:
1) w przypadku niewystawienia faktury VAT przez Beneficjenta w
przewidzianym prawem terminie i konieczności wystawienia tejże
faktury VAT przez Koordynatora Oddziału- opłata dodatkowa w
wysokości 6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100) netto za każdą fakturę
VAT;
2) za opóźnienie w doręczeniu w dokumentacji księgowej lub wystawieniu
dokumentacji księgowej skutkujące koniecznością złożenia korekty
deklaracji VAT- 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) netto;
3) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po
raz pierwszy, pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) netto;
4) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po
raz drugi, pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości 150,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) netto;
5) w przypadku Beneficjenta, wobec którego przewinienie stwierdzono po
raz trzeci i kolejny, pobrana zostanie opłata dodatkowa w wysokości
250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) netto.

2. Jeżeli w przypadku stwierdzenia dwukrotnego przewinienia Beneficjent nie
ureguluje w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej
zobowiązany jest uregulować na rzecz Fundacji kwotę 1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych, 00/100) tytułem zryczałtowanego odszkodowania
pieniężnego za każde przewinienie.

12
3. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia tokena do bankowości internetowej,
który może zostać przekazany Beneficjentowi w ramach Umowy Współpracy,
jest on zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 70,00zł
(słownie: siedemdziesiąt złotych, 00/100) netto.
4. W przypadku pozostawienia w Sali lub na powierzchni open space bałaganu,
śmieci Fundacja uprawiona jest do nałożenia na Beneficjenta kary umownej w
wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) za każdy przypadek
naruszenia.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, uporczywego
niewykonywania obowiązków, niestosowania się do poleceń Koordynatora,
Menadżera, Dyrektora, Zarządu Fundacji, oraz działania sprzecznego z
prawem Fundacja uprawiona jest do nałożenia na Beneficjenta kary umownej
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).
6. Zapłata kary umownej o której mowa w ust. 5 wyżej nie wyklucza możliwości
żądania przez Fundację odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.

§ 11. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia

1. Zakończenie uczestnictwa w Programie Wsparcia następuje w niżej
wymienionych przypadkach:
1) wygaśnięcie umowy;
2) wypowiedzenie umowy;
3) rozwiązanie umowy.
2. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca następnego lub bez
zachowania tego terminu, w przypadku naruszenia przez Beneficjenta
postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Beneficjenta za skuteczne
przyjmuje się doręczenie wypowiedzenia do siedziby Fundacji w oryginale,
przesyłką pocztową poleconą lub wysłanie skanem z adresu e-mail
wskazanego w umowie. Wypowiedzenie musi być opatrzone oryginalnym
podpisem Beneficjenta.
4. W przypadku wysłania wypowiedzenia umowy drogą pocztową za datę
doręczenia uznaje się datę doręczenia korespondencji do Fundacji. Dodatkowo
Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania Koordynatora/ Menadżera/
Dyrektora o wysyłce takiego listu.
5. Po zakończeniu współpracy Beneficjenci nie mogą domagać się od Fundacji
zwrotu kosztów za wartości i prawa niematerialne wniesione przez nich do

13
Fundacji oraz nie mogą żądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za rzeczy
materialne.
6. Beneficjent zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty, jakie Fundacja poniesie
w związku z ewentualnymi roszczeniami kontrahentów wobec Fundacji, z
którymi umowy zawarte były przez Beneficjenta w ramach jego
przedsięwzięcia.
7. Beneficjent zobowiązany jest uregulować wszystkie zobowiązania, które
zaciągnął w na rzecz Fundacji działając w ramach Umowy Współpracy. Jeżeli
Beneficjent pomimo wezwania nie ureguluje wyżej wspomnianych
zobowiązań w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania zobowiązany jest
zapłacić Fundacji kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych,
00/100) tytułem zryczałtowanego odszkodowania pieniężnego za każde
nieuregulowane zobowiązanie.
8. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Beneficjenta zobowiązań
wskazanych w Umowie Współpracy i Regulaminie oraz działania przez
Beneficjenta niezgodnie z przepisami prawa, osoba trzecia wystąpi wobec
Fundacji z roszczeniami, Beneficjent zobowiązany jest do ich zaspokojenia oraz
do pokrycia szkód i kosztów poniesionych w związku z tym przez Fundację, w
tym kosztów świadczenia pomocy prawnej.
9. W przypadku, gdy po zakończeniu współpracy Beneficjent nie ureguluje
zobowiązań, które zaciągnął w imieniu Fundacji w trakcie trwania Umowy
Współpracy, Fundacja ma prawo na podstawie jednostronnego oświadczenia
woli dokonać potrącenia tych wierzytelności z wierzytelnościami Beneficjenta
względem Fundacji, zwłaszcza wynikającymi z umów o dzieło lub umów
zlecenia.
10. Po upływie okresu wypowiedzenia Beneficjentowi nie przysługują żadne
roszczenia wobec Fundacji, w szczególności o wypłatę jakichkolwiek
świadczeń pieniężnych. Beneficjent z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia
traci dostęp do indywidualnego subkonta bankowego, do systemu
udostępnianego przez Fundację oraz możliwość korzystania z Programu
Wsparcia wskazanego w § 3 za wyjątkiem zawarcia odrębnej Umowy
Współpracy.

§ 12. Komunikacja

1. Wszelkie dokumenty wystawiane na podstawie Regulaminu i Umowy
Współpracy są uważane za dostarczone w przypadku, gdy zostaną one
przekazane:
a) na podany adres e-mail, po którym nastąpiło potwierdzenie przez
Fundację otrzymania tej wiadomości w godzinach funkcjonowania
sekretariatu Fundacji,

14

b) pocztą na adres biura Fundacji (list polecony).

2. Beneficjent w Umowie Współpracy wskazuje swój numer telefonu i adres e-
mail, z którego wysyłane są dokumenty, o których mowa w ust 1.

3. Beneficjent upoważnia Fundację do dokonania płatności wynagrodzenia za
wspomniane w ust 1 umowy o dzieło lub zlecenia na podstawie przesłanych
skanów, jeżeli przesłanie to nastąpiło z adresu e-mail, o którym mowa w ust 2.
Beneficjent pomimo przesłania skanów wspomnianych powyżej umów
zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów tych dokumentów
Koordynatorowi/ Menadżerowi/Dyrektorowi do 5 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ich wysłanie za pomocą poczty
elektronicznej.
4. Jedynym adresem e-mail do kontaktu przez Beneficjenta jest adres e-mail, o
którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Fundacja nie ponosi
odpowiedzialności za dyspozycje złożone z tego adresu e-mail przez osoby

trzecie. Fundacja nie jest zobowiązana do weryfikowania, czy wiadomość e-
mail została stworzona przez Beneficjenta, czy osobę trzecią, a jedyną osobą

ponoszącą z tego tytułu odpowiedzialność jest Beneficjent.
5. Beneficjent lub w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 osoby wspólnie
prowadzące przedsięwzięcie są jedynymi osobami upoważnionymi do
zasięgania jakichkolwiek informacji dotyczących ich przedsięwzięcia.
Pozostałym osobom żadne informacje ze strony Fundacji nie są udzielane.
6. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust 5 Koordynator/Menadżer/ Dyrektor
traktuje dyspozycje każdej z tych osób za ostateczne, nie ma konieczności
konsultacji wydanych dyspozycji przez jedną z osób prowadzących
przedsięwzięcie z pozostałymi.
7. Beneficjent nie posiada uprawnienia do żądania od Fundacji roszczeń
wynikających z elektronicznej formy przesyłania tych dokumentów i
dokonywania rozliczeń na ich podstawie.
8. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w kwestionariuszu
osobowym w trakcie trwania tej umowy Beneficjent zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie Fundację w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany
pod rygorem uznania danych podanych w kwestionariuszu za właściwe.
§13. Współpraca z Fundacją po okresie trwania Programu Wsparcia
Po okresie trwania Programu Wsparcia, Beneficjenci, którzy założyli działalność
gospodarczą mają pierwszeństwo w korzystaniu z usług dodatkowych
przeznaczonych dla osób po zakończeniu Programu Wsparcia.

15

§14. Procedura reklamacyjna

1. Reklamację Beneficjent składa na piśmie lub e-mailem w terminie 14 dni od
zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacje można
składać wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@twojstartup.pl lub
listownie na adres siedziby Fundacji.
2. Fundacja może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres
wskazany w wezwaniu opisanie przedmiotu reklamacji lub danych
umożliwiających identyfikację osoby składającej reklamację. Reklamacja jest
rozpoznawana w terminie 14 dni liczonych od momentu jej uzupełnienia.
3. Odpowiedź na reklamację kierowana jest na adres wskazany w zgłoszeniu.
4. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
możliwe jest tylko za obopólną zgodą Fundacji i Beneficjenta. Szczegółowe
procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Fundacją a
Beneficjentem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i
obowiązków Beneficjenta i Fundacji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§15. Postanowienia końcowe

1. O zmianach niniejszego Regulaminu, Fundacja zawiadomi Beneficjentów, co
najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Powiadomienie
może dla swej skuteczności nastąpić w dowolnej formie (pismo ogólne,
bezpośrednia informacja na piśmie, informacja drogą elektroniczną, informacja
na stronie internetowej).
2. Beneficjent zobowiązany jest także do przestrzegania Regulaminów Fundacji
związanych z korzystaniem z poszczególnych usług w ramach Umowy
Współpracy. Regulaminy te stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu
i są one dołączone w postaci odpowiednich załączników.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

***

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok 766
00-503 Warszawa
NIP: 5213641211
REGON: 146433467
KRS: 0000442857

UMOWA WSPÓŁPRACY

zawarta w Warszawie dnia ……………………. pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy
w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857,
posiadającą NIP 5213641211, REGON: 146433467, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez Michała
Jeziorskiego – Prezesa Zarządu
a
Panią/em …………………………………………… posiadającą/ym nr PESEL: …………………….. zamieszkałą/ym
w ……………………….kod ……..… przy ul. ………………………………………., zwaną/ym dalej Beneficjentem,
o następującej treści:

§1

1. Fundacja oświadcza, iż prowadzi pod nazwą Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” program
pomocy osobom fizycznym, zwany dalej „Programem Wsparcia”.
2. Cele oraz podstawowe zasady „Programu Wsparcia” są określone Regulaminem Fundacji, którego treść
opublikowana jest na stronie www.twojstartup.pl.
§2

1. Strony uzgadniają, iż przedmiotem umowy będzie wzajemna realizacja przedsięwzięcia, o którym mowa
w pkt 2. W powyższym zakresie Fundację będzie reprezentował Oddział Fundacji w Warszawie.
2. Beneficjent oświadcza, iż w ramach „Programu Wsparcia” będzie prowadził przedsięwzięcie określone
jako (nazwa): ……………………………, którego główne założenia określone są we wniosku o przyznanie pomocy
złożonym przez Beneficjenta.
3. W ramach Fundacji na podstawie niniejszej umowy zostanie wyodrębniona zorganizowana część
przedsiębiorstwa, w ramach której Beneficjent będzie prowadził swoje przedsięwzięcie
4. Beneficjent ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania, jakie podejmuje w ramach zorganizowanej
części przedsiębiorstwa, o której mowa w punkcie 3 w szczególności ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za
zaciągnięte w trakcie trwania tej umowy w imieniu Fundacji zobowiązania.
5. Przedsięwzięcie będzie realizowane począwszy od dnia ………………………. r.
6. Beneficjent zobowiązuje się do realizowania przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. 2, w sposób
zgodny z prawem, wedle swojej najlepszej wiedzy oraz z zachowaniem należytej staranności wymaganej w obrocie
gospodarczym.
7. Strony na podstawie odrębnych umów zlecenie i dzieło mogą ustalić zasady wypłaty wynagrodzenia za
poszczególne prace wykonane na rzecz Fundacji.
8. Dobra materialne i niematerialne wypracowane przez Beneficjenta w trakcie trwania Programu
Wsparcia zostaną przeniesione na Beneficjenta w dniu rozwiązania umowy, bądź innym ustalonym przez strony
terminie.

§3

1. Strony uzgadniają, że regulacja ich wzajemnych praw i obowiązków opiera się na postanowieniach Regulaminu
oraz niniejszej umowy.
2. Beneficjent oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§4

1.Strony ustalają, iż wszelkie dokumenty wystawiane na podstawie niniejszej umowy są uważane za dostarczone w
przypadku, gdy zostaną one przekazane:
a) e-mailem na adres wynagrodzenia@twojstartup.pl , po którym nastąpiło potwierdzenie przez Fundację
otrzymania tej wiadomości w godzinach funkcjonowania sekretariatu Fundacji,
b) pocztą na adres biura Fundacji.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
ul. Żurawia 6/12 lok 766
00-503 Warszawa
NIP: 5213641211
REGON: 146433467
KRS: 0000442857

2. Beneficjent oświadcza, iż jego numer telefoniczny to: ………………….., a adres e-mail to
…………………………….
3. Beneficjent upoważnia Fundację do dokonania płatności wynagrodzenia za wspomniane w punkcie 1 umowy o
dzieło lub zlecenia na podstawie przesłanych skanów, jeżeli przesłanie to nastąpiło z adresu e-mail wskazanego w
punkcie 2.
4. Beneficjent pomimo przesłania skanów wspomnianych powyżej umów zobowiązany jest do dostarczenia
oryginałów tych dokumentów odpowiedniemu Koordynatorowi Oddziału bądź do centrali Fundacji do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu w którym zostały one wystawione.
5. Beneficjent zrzeka się względem Fundacji wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z elektronicznej formy
przesyłania tych dokumentów i dokonywania rozliczeń na ich podstawie. Ponadto Beneficjent oświadcza, że żadna
osoba trzecia nie ma dostępu do podanego przez niego w punkcie 2 adresu poczty elektronicznej.
6. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych podanych w szczegółowym kwestionariuszu osobowym w trakcie
trwania tej umowy zobowiązany on jest w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany poinformować o tym fakcie
Fundację.

§5
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
skutkującego na koniec miesiąca następnego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
3. W przypadku niewywiązywania się Beneficjenta z postanowień niniejszej umowy oraz Regulaminu,
Fundacji przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu
wypowiedzenia.

§6

Po zakończeniu niniejszej umowy, Beneficjent zachowuje prawo do skorzystania z całości inwestycji kapitałowej,
dokonanej przez niego, na zasadach wynegocjowanych przez Fundację.
§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

§9

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Warszawie,
który to sąd wskazuje Fundacja jako właściwy dla niej.
§10

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla
Beneficjenta i jednego dla Fundacji.

Fundacja Beneficjent
……………………………… ……………………………….

Najczęściej Zadawane Pytania:

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Jeśli w tym zestawieniu brakuje nurtującego Cię zapytania, przejdź do zakładki > KONTAKT i Wyślij do Nas zapytanie osobiście. Odpowiemy Ci w najszybciej możliwym czasie. Serdecznie Pozdrawiamy 🙂 Zespół W.C.

Początek Współpracy:
Jeśli chcesz szybko zgłosić się do któregoś z Naszych projektów lub Zamówić Usługę, Szkolenie, Reklamę, Wysłać Swoje Portfolio, czy wyrazić Chęć Współpracy, pisz Śmiało Do Naszego Centrum Udzielania Informacji w zakładce Kontakt > KLIKNIJ TERAZ (link bezpośredni)
Treningi i Szkolenia Web i Design, projektowanie Logotypów i Identyfikacji Wizualnej, Instalowanie Stron Internetowych, doradztwo w zakresie startaupowym, doradztwo w zakresie nazw internetowych, Analiza Rozwoju Firmy i jej wsparcia, Pomoc Dla Firm które pragną „stanąć na nogi”, doradztwo w zakresie Promocji i Reklamy. Łączymy Środowiska Grafików i Web Designerów oraz Wsparcia SEO i Reklamy. Dołącz do Nas! Wyślij Nam Swoje Portfolio lub Zaproponuj Współpracę.
Dołącz Do Naszego Freelancer Club! Wspieramy Wspólny Rozwój i Pomagamy Uczyć Się 🙂 Możesz zgłosić Chęć Reklamowania Się Na Naszej Stronie www.
Dziękujemy za uwagę 🙂
Zespół Warszawskie Centrum 🙂
Zespół Warszawskie Centrum to: szybkość, jakość, szczerość, uczciwość, precyzja, rzetelność i niezawodność.
Misja Projektu: Dążymy do tego, aby Wspierając się Wzajemnie, Osiągać Szczytne Cele i Radość z Życia. Tylko Uczciwym Wsparciem, Można Dążyć Do Dobrego. Wspierajmy Się Wzajemnie By Marzenia Stały Się Rzeczywistością. Szerząc Dobro, Żyjemy w miejscu, gdzie Zawsze Panuje Szczęście. W takim miejscu nie ma już miejsca na porażki. Dlaczego? bo tutaj Zawsze znajdzie Się Pomocna dłoń.
Jeśli chciałbyś Reklamować Się Na Naszej Stronie, wyślij do Nas zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą w jak Najszybszym Czasie. Obecnie zapłacisz jedynie za stworzenie baner-u i jego umieszczenie na rok czasu (na Naszej stronie). Zachęcamy do korzystania z Oferty. Z Najlepeszymi Życzeniami, Zespoł Warszawskie Centrum.